AKTUALNOŚCI


Spotkanie w sprawie umorzeń odsetek od kredytów

Szanowni Państwo, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu zaprasza na spotkania wg niżej podanego harmonogrami.

Tematem spotkań będzie proces realizacji wniosków dotyczących umorzeń odsetek skapitalizowanych oraz przejściowo wykupionych przez budżet państwa po 20-letnim okreśie spłaty normatywnej kredytu, który rozpocznie się od I kwartały 2018 roku.

Pobierz harmonogram spotkań (PDF)


Protokół kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu odbywanego w częściach w dniach 7, 8, 9 czerwca 2017r. z dnia 14.06.2017r.

Zgodnie z § 42 statutu Spółdzielni kolegium w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ustaliło, co następuję...

Czytaj całość... (pobierz oryginalny PDF)


ZAMACH NA SPÓŁDZIELNIĘ

Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu pragnie poinformować Państwa - Mieszkańców lokali w zasobach Spółdzielni, zarówno Członków Spółdzielni, jak i innych Państwa, którym przysługują prawa do lokali, o docierających do Spółdzielni w ostatnich dniach informacjach o działaniach, jakie zarówno w mediach społecznościowych, jak i bezpośrednio wśród Mieszkańców podejmowane są przez grupę osób.

Czytaj całość... (pobierz oryginalny PDF)


Komunikat

W ślad za informacją podaną do publicznej wiadomości przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie” w Zawierciu - Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Zawierciu informuje, że spotkanie Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie” z Mieszkańcami, które ma się rzekomo odbyć w dniu 27.04.2017r. o godz.1700 nie było ustalone z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” ani z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie” a o terminie i miejscu spotkania dowiedzieliśmy się z treści zawartej w gazecie „Forum Express” z dnia 5.04.2017r.

Zarząd Spółdzielni spotyka się z Mieszkańcami zarządzanych przez siebie nieruchomości na corocznym Walnym Zgromadzeniu składając sprawozdanie ze swojej działalności.
Niniejszym uprzejmie informujemy, że zawiadomienie o spotkaniu w dniu 27.04.2017r. o godz.1700 Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” i Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie” w klubie osiedlowym „Relax” przy ul. Spacerowej 4 w Zawierciu jest nieprawdziwe a Spółdzielnia nie miała wpływu na wprowadzenie Mieszkańców w błąd przez organizatora spotkania i autora ogłoszenia.

z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami

We wrześniu bieżącego roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” otrzymała certyfikat przynależności do Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami jest największą polską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców związanych z zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Czytaj całość...


WYCIĄG z Protokołu kolegium Walnego Zgromadzenia

Kolegium składające się z przewodniczących i sekretarzy wszystkich części Walnego Zgromadzenia, odbywanego w częściach w dniach 16,17,18 maja 2016r ustaliło w dniu 24.05.2016r, że w wyniku głosowań zostały podjęte następujące uchwały.

Czytaj całość...


UWAGA

W ZWIĄZKU Z POGŁOSKAMI O UPADŁOŚCI, LIKWIDACJI SPÓŁDZIELNI itp. ROZPOWSZECHNIANYMI PRZEZ OSOBY DZIAŁAJĄCE NA SZKODĘ SPÓŁDZIELCÓW - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUTNIK" DEMENTUJE NIEPRAWDZIWE INFORMACJE.
WYNIKI BADANIA BILANSU I LUSTRACJI SĄ POZYTYWNE A ZARZĄD SPÓŁDZIELNI DZIAŁA PRAWIDŁOWO.


Problemy wynikające z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych:

1. Zarząd - wybierany spośród właścicieli lokali, z powodów różności charakterów lub dbania o swoje interesy często popada w konflikty; współpraca nie zawsze układa się efektywnie, czego następstwem są kłótnie oraz brak porozumienia w kwestiach funkcjonowania wspólnoty.

Czytaj całość...


Spółdzielnia po przejściach

Wciągu ostatnich lat SM Hutnik dzięki inwestycjom znacznie poprawiła wygląd zewnętrzny i stan techniczny swoich zasobów. Spółdzielnia wspiera działalność społeczno-kulturalną, oświatową, sportowa. Mimo działalności na niełatwym społecznie terenie udaje jej się z powodzeniem realizować ambitną strategię

Czytaj całość...


"Hutnik" jak Feniks

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik" w Zawierciu już prawie upadła w 2001r. Udało się ją jednak uratować i w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia. To symboliczny sukces dobrego spółdzielczego gospodarowania.

Czytaj całość...


Negatywne skutki nadmiernego oszczędzania energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania

Przy starych oknach dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń na potrzeby wentylacji następował tylko przy nieszczelności stolarki okiennej. W okresach występowania niskiej temperatury powietrza zewnętrznego intensywność wentylacji grawitacyjnej znacznie przekraczała "wartości normatywne", czego konsekwencją było niedogrzewanie mieszkań i nieuniknione przeciągi.

Czytaj całość...


Remont mieszkań

Wykonując prace dostosowawcze mieszkań do własnych wyobrażeń, każdy musi pamiętać o kilku ważnych zasadach. Inaczej przeróbki i przenoszenie ścian w mieszkaniach może skończyć się katastrofa budowlaną. Zdarza się, ze o daleko idących zmianach w układzie jakiegoś remontowanego mieszkania informują również zaniepokojeni sąsiedzi prowadzących remonty, gdyż obawiają się, że ich zakończenie może doprowadzić do naruszenia elementów konstrukcyjnych budynków. Chodzi tutaj przede wszystkim o ściany nośne w mieszkaniu.

Czytaj całość...


KRD - Informacja

Zawiadamiamy lokatorów, iż działania windykacyjne będą prowadzone w rozszerzonym zakresie. Na skutek zadłużenia powyżej 5 milionów złotych Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" postanowił zadłużonych lokatorów kierować na listę Krajowego Rejestru Długów.

Uwaga!!! W rejestrze KRD będą umieszczane osoby, które nie dokonają opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu w okresie powyżej 3 miesięcy.

Umieszczenie na liście KRD uniemożliwia korzystanie m. in. z:

jakiegokolwiek kredytu czy pożyczki gotówkowej,
ratalnego zakupu towarów i usług,
dostępu do telefonii stacjonarnej i komórkowej,
dostępu do telewizji satelitarnej,
wiarygodności potrzebnej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pamiętaj! - Brak odbioru korespondencji w zakresie KRD nie zwalnia z wnoszenia opłat, z tym samym nie przeszkadza w umieszczeniu na liście dłużników!!!


Zmiany meldunkowe i remonty

Przypominamy, iż o wszelkich zmianach meldunkowych dotyczących lokatorów, jak również urodzeń i zgonów osób wspólnie zamieszkujących należy bezzwłocznie powiadomić Administrację.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" informuje, iż wszelkie prace remontowe przeprowadzane w lokalach mieszkalnych należy uzgodnić w Spółdzielni.


Okradanie lokatorów

Uwaga

W związku z wypadkami okradania lokatorów naszych zasobów przez nieznane osoby, które powołują się, że są pracownikami naszej spółdzielni informujemy, iż osoby spisujące stany liczników wody będą posiadały identyfikatory, a spółdzielnia będzie zamieszczała informacje o odczytach na klatkach schodowych. 

Prosimy o nie wpuszczanie nieznanych osób, które oferują wszelkiego rodzaju usługi mieszkaniowe i informowanie administracji o wypadkach w których obce osoby powołują się na spółdzielnie.UWAGA!!!

WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z powtarzającymi się notorycznie wypadkami, że likwidator szkód reprezentujący poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie zgłasza się do Administracji prosimy naszych lokatorów o przekazywanie wszelkich informacji dotyczące szkód w mieszkaniach w naszej Spółdzielni. Brak informacji ze strony lokatorów jak również nie zgłoszenie się likwidatora szkody do Administracji będzie skutkowało nie podpisywaniem stosownych dokumentów przez kierowników ADM.


Kredyty - historia - problemy z prawem i lokatorami

Art.1 §1. Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze mówi - cytuję- "Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi działalność gospodarczą". 

Znaczenie tych słów jest jednoznaczne.

Czytaj całość...

ADRES
ul. Rataja 31A
42-400 Zawiercie
smhutnik@poczta.internetdsl.pl

WAŻNE TELEFONY
32 67-219-13
32 67-234-41

ZARZĄD

  • Prezes Zarządu SM
mgr Edyta Kufel
Zastępca Prezesa Zarządu SM
mgr inż. Piotr Janus