AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu, które odbędzie się w dniach 22,23,24 maja 2018r.

Pobierz PDF

SZANOWNI MIESZKAŃCY LOKALI OBCIĄŻONYCH KREDYTEM MIESZKANIOWYM W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "HUTNIK" W ZAWIERCIU

Od pierwszego stycznia 2018r. rozpoczyna się proces umorzeń zadłużenia kredytowego lokali w Banku PKO S.A. na podstawie art. 10a ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych.

Warunkiem jest systematyczna i terminowa spłata kredytu według formuły normatywnej przez okres 20 lat.

Spłata według innych zasad, innej formuły, rat tylko z kapitału nie uprawnia do umorzenia pozostałego zadłużenia lokalu po 20 latach spłaty kredytu mieszkaniowego.

Lokatorzy, którzy od 1 stycznia 1998r. dokonywali systematycznej i terminowej spłaty kredytu według formuły normatywnej skorzystają z całkowitego umorzenia zadłużenia obciążającego lokal z tytułu odsetek skapitalizowanych i wykupionych przez budżet państwa od dnia 1 stycznia 2018r.

Lokatorzy, którzy systematyczną i terminową spłatę kredytu rozpoczęli od każdego kwartału następującego po I kwartale 1998r. nabędą uprawnienia do umorzenia zadłużenia obciążającego lokal z tytułu odsetek skapitalizowanych i wykupionych przez budżet państwa w terminach odpowiednio późniejszych tj. po 20 letnim okresie spłaty.

Dla poszczególnych lokali terminy umorzeń zostały uzgodnione z Zespołem Wierzytelności Mieszkaniowej PKO BP S.A. w Sosnowcu oraz przekazane do Centrum Wierzytelności Mieszkaniowych PKO BP S.A. w Warszawie.

Termin końcowy oddłużenia lokali w Banku z tytułu odsetek skapitalizowanych i wykupionych przez budżet przypadnie na dzień 31.12.2019r.

Dla lokali obciążonych kredytem budowlanym, położonych w budynach przy ul. Niedziałkowskiego 27,29,31 w Zawierciu, po umorzeniu przez Bank odsetek skapitalizowanych i wykupionych przez budżet państwa, pozostanie jeszcze kapitał do dalszej spłaty. Kapitał będzie nadal spłacany według formuły normatywnej. Spłata normatywna będzie rozliczana na odsetki bieżące i na ratę kapitału. Lokatorzy będą mieli możliwość dokonywania spłat ponadnormatywnych lub jednorazowej spłaty pozostałego kapitału.

Spółdzielnia od 1 stycznia 2018r. będzie składać do Banku wnioski o umorzenie zadłużenia poszczególnych lokali.

O dokonanym umorzeniu przez Bank, Spółdzielnia niezwłocznie powiadomi Państwa pisemnie.

Lokatorzy zalegający ze spłatą kredytu, który Spółdzielnia założyła do Banku, proszeni są zgłaszanie się do Działu Lokalowo-Rozliczeniowego w celu uzgodnienia niedopłat oraz możliwości rozłożenia długu na spłaty w ratach lub uregulowania zaległości jednorazowo - w związku ze zbliżającym się terminem oddłużenia lokalu.

Po oddłużeniu lokalu w Banku mozecie Państwo wystąpić z wnioskiem o przeniesienie własności lokalu. W tym przypadku przeniesienie własności następuje po dokonaniu:

- spłaty zaległości (jeżeli występują) wobec Spółdzielni z tytułu rat normatywnych przypadających na lokal zapłaconych (założonych) przez Spółdzielnię do Banku - w związku ze spłatą końcową kredytu w Banku i oddłużeniem lokalu,

- spłaty nominalnej kwoty dotacji w przypadku posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Dotacja podlega odprowadzeniu przez Spółdzielnię do budżetu państwa. Informację o kwocie dotacji przypadającej dla każdego z lokali można uzyskać w Dziale Lokalowo-Rozliczeniowym,

- spłacie zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych i innych (jeżeli występują)

 

Przeniesienie własności lokalu następuje w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne oraz wieczystoksięgowe obciążają osoby, na rzecz których Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących szczegółów realizacji umorzenia lokalu, informacji w biurze Spółdzielni udzielą pracownicy Działu Lokalowo-Rozliczeniowego zajmujący się obsługą spłacanego przez Państwa kredytu.

Informację o terminie oddłużenia swojego lokalu uzyskacie Państwo zgłaszając się do biura Spółdzielni, Dział Lokalowo-Rozliczeniowy pok. nr 5, I piętro.Protokół kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu odbywanego w częściach w dniach 7, 8, 9 czerwca 2017r. z dnia 14.06.2017r.

Zgodnie z § 42 statutu Spółdzielni kolegium w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ustaliło, co następuję...

Czytaj całość... (pobierz oryginalny PDF)


ZAMACH NA SPÓŁDZIELNIĘ

Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu pragnie poinformować Państwa - Mieszkańców lokali w zasobach Spółdzielni, zarówno Członków Spółdzielni, jak i innych Państwa, którym przysługują prawa do lokali, o docierających do Spółdzielni w ostatnich dniach informacjach o działaniach, jakie zarówno w mediach społecznościowych, jak i bezpośrednio wśród Mieszkańców podejmowane są przez grupę osób.

Czytaj całość... (pobierz oryginalny PDF)


Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami

We wrześniu bieżącego roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” otrzymała certyfikat przynależności do Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami jest największą polską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców związanych z zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Czytaj całość...


UWAGA

W ZWIĄZKU Z POGŁOSKAMI O UPADŁOŚCI, LIKWIDACJI SPÓŁDZIELNI itp. ROZPOWSZECHNIANYMI PRZEZ OSOBY DZIAŁAJĄCE NA SZKODĘ SPÓŁDZIELCÓW - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUTNIK" DEMENTUJE NIEPRAWDZIWE INFORMACJE.
WYNIKI BADANIA BILANSU I LUSTRACJI SĄ POZYTYWNE A ZARZĄD SPÓŁDZIELNI DZIAŁA PRAWIDŁOWO.


Problemy wynikające z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych:

1. Zarząd - wybierany spośród właścicieli lokali, z powodów różności charakterów lub dbania o swoje interesy często popada w konflikty; współpraca nie zawsze układa się efektywnie, czego następstwem są kłótnie oraz brak porozumienia w kwestiach funkcjonowania wspólnoty.

Czytaj całość...


Spółdzielnia po przejściach

Wciągu ostatnich lat SM Hutnik dzięki inwestycjom znacznie poprawiła wygląd zewnętrzny i stan techniczny swoich zasobów. Spółdzielnia wspiera działalność społeczno-kulturalną, oświatową, sportowa. Mimo działalności na niełatwym społecznie terenie udaje jej się z powodzeniem realizować ambitną strategię

Czytaj całość...


"Hutnik" jak Feniks

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik" w Zawierciu już prawie upadła w 2001r. Udało się ją jednak uratować i w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia. To symboliczny sukces dobrego spółdzielczego gospodarowania.

Czytaj całość...


Negatywne skutki nadmiernego oszczędzania energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania

Przy starych oknach dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń na potrzeby wentylacji następował tylko przy nieszczelności stolarki okiennej. W okresach występowania niskiej temperatury powietrza zewnętrznego intensywność wentylacji grawitacyjnej znacznie przekraczała "wartości normatywne", czego konsekwencją było niedogrzewanie mieszkań i nieuniknione przeciągi.

Czytaj całość...


Remont mieszkań

Wykonując prace dostosowawcze mieszkań do własnych wyobrażeń, każdy musi pamiętać o kilku ważnych zasadach. Inaczej przeróbki i przenoszenie ścian w mieszkaniach może skończyć się katastrofa budowlaną. Zdarza się, ze o daleko idących zmianach w układzie jakiegoś remontowanego mieszkania informują również zaniepokojeni sąsiedzi prowadzących remonty, gdyż obawiają się, że ich zakończenie może doprowadzić do naruszenia elementów konstrukcyjnych budynków. Chodzi tutaj przede wszystkim o ściany nośne w mieszkaniu.

Czytaj całość...


KRD - Informacja

Zawiadamiamy lokatorów, iż działania windykacyjne będą prowadzone w rozszerzonym zakresie. Na skutek zadłużenia powyżej 5 milionów złotych Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" postanowił zadłużonych lokatorów kierować na listę Krajowego Rejestru Długów.

Uwaga!!! W rejestrze KRD będą umieszczane osoby, które nie dokonają opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu w okresie powyżej 3 miesięcy.

Umieszczenie na liście KRD uniemożliwia korzystanie m. in. z:

jakiegokolwiek kredytu czy pożyczki gotówkowej,
ratalnego zakupu towarów i usług,
dostępu do telefonii stacjonarnej i komórkowej,
dostępu do telewizji satelitarnej,
wiarygodności potrzebnej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pamiętaj! - Brak odbioru korespondencji w zakresie KRD nie zwalnia z wnoszenia opłat, z tym samym nie przeszkadza w umieszczeniu na liście dłużników!!!


Zmiany meldunkowe i remonty

Przypominamy, iż o wszelkich zmianach meldunkowych dotyczących lokatorów, jak również urodzeń i zgonów osób wspólnie zamieszkujących należy bezzwłocznie powiadomić Administrację.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" informuje, iż wszelkie prace remontowe przeprowadzane w lokalach mieszkalnych należy uzgodnić w Spółdzielni.


Okradanie lokatorów

Uwaga

W związku z wypadkami okradania lokatorów naszych zasobów przez nieznane osoby, które powołują się, że są pracownikami naszej spółdzielni informujemy, iż osoby spisujące stany liczników wody będą posiadały identyfikatory, a spółdzielnia będzie zamieszczała informacje o odczytach na klatkach schodowych. 

Prosimy o nie wpuszczanie nieznanych osób, które oferują wszelkiego rodzaju usługi mieszkaniowe i informowanie administracji o wypadkach w których obce osoby powołują się na spółdzielnie.UWAGA!!!

WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z powtarzającymi się notorycznie wypadkami, że likwidator szkód reprezentujący poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie zgłasza się do Administracji prosimy naszych lokatorów o przekazywanie wszelkich informacji dotyczące szkód w mieszkaniach w naszej Spółdzielni. Brak informacji ze strony lokatorów jak również nie zgłoszenie się likwidatora szkody do Administracji będzie skutkowało nie podpisywaniem stosownych dokumentów przez kierowników ADM.


Kredyty - historia - problemy z prawem i lokatorami

Art.1 §1. Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze mówi - cytuję- "Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi działalność gospodarczą". 

Znaczenie tych słów jest jednoznaczne.

Czytaj całość...

ADRES
ul. Rataja 31A
42-400 Zawiercie
biuro@sm-hutnik.pl

WAŻNE TELEFONY
32 67-219-13
32 67-234-41

ZARZĄD

  • Prezes Zarządu SM
mgr Edyta Kufel
Zastępca Prezesa Zarządu SM