mac website software

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Rataja 31A, 42-400 Zawiercie oferuje do wynajęcia salę widowiskową w budynku przy ul. Paderewskiego 51 w Zawierciu o powierzchni 200 m2 do organizacji spotkań towarzyskich, integracyjnych oraz imprez okolicznościowych. Sala nie posiada rozbudowanego zaplecza oraz wyposażenia kuchennego (zastawa, sztućce, naczynia). Istnieje możliwość podgrzania potraw na taborecie elektrycznym, zlokalizowanym w małym pomieszczeniu kuchenno – pomocniczym. Do dyspozycji są także dwie toalety, szatnia oraz zamykane pomieszczenie gospodarcze.
Szczegóły wynajmu oraz cennik można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, w poniedziałki w godz. 800-1600 i od wtorku do piątku w godz. 700-1500 lub pod numerem telefonu 32 67 219 13, wewn.231.
Bardzo konkurencyjne ceny!


Spotkanie w sprawie umorzeń odsetek od kredytów

Szanowni Państwo, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu zaprasza na spotkania wg niżej podanego harmonogrami.

Tematem spotkań będzie proces realizacji wniosków dotyczących umorzeń odsetek skapitalizowanych oraz przejściowo wykupionych przez budżet państwa po 20-letnim okreśie spłaty normatywnej kredytu, który rozpocznie się od I kwartały 2018 roku.

Pobierz harmonogram spotkań (PDF)


OGŁOSZENIE

LOKALE MIESZKALNE BĘDĄCE W DYSPOZYCJI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "HUTNIK" w Zawierciu kierowane na przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności.

Pobierz ogłoszenie PDF

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia mieskzaniowa "Hutnik" w Zawierciu dysponuje nowymi garażami do wynajęcia przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu. Przy zawieraniu umowy najmu jest wymagana wpłata kaucji.
Osoby zainteresowane wynajęciem garażu prosimy o kontakt z administracją osiedlową przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, tel. 326708793 ; 502731228 lub z biurem zarządu spółdzielni przy ul. Rataja 31A w Zawierciu tel. 326721913; 502139297

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu informuje, że z dniem 01.08.2017r. będzie zamknięty rachunek spółdzielni w banku Pekao S.A. NR:
51 1240 4911 1111 0000 5328 1365

Pobierz oryginalny PDF

ZAMACH NA SPÓŁDZIELNIĘ

Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu pragnie poinformować Państwa - Mieszkańców lokali w zasobach Spółdzielni, zarówno Członków Spółdzielni, jak i innych Państwa, którym przysługują prawa do lokali, o docierających do Spółdzielni w ostatnich dniach informacjach o działaniach, jakie zarówno w mediach społecznościowych, jak i bezpośrednio wśród Mieszkańców podejmowane są przez grupę osób.

Czytaj całość... (pobierz oryginalny PDF)

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Kliknij i pobierz całe zawiadomienie.

Dodatek mieszkaniowy 2017
(od 01.03.2017 do 28.02.2018)


Przypominamy! Przypominamy, iż osoby będące w trudnej sytuacji finansowej mogą starać się o dofinansowanie opłat za mieszkanie (dodatek mieszkaniowy, zasiłek okresowy) w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Kryteria uprawniające do ubiegania się o dodatek mieszkaniowych:
posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
powierzchnia mieszkaniowa nie może przekroczyć

45,50 m2 na 1 osobę
52,00 m2 na 2 osoby
58,50 m2 na 3 osoby
71,50 m2 na 4 osoby
84,50 m2 na 5 osób
91,00 m2 na 6 osób

- dochód w gospodarstwie domowym na osobę samotną nie może przekroczyć 1.750,00*zł brutto (z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składa się wniosek)

- dochód w gospodarstwie domowym wieloosobowym na osobę nie może przekroczyć 1.250,00*zł brutto (z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składa się wniosek)

* dochód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne


MOPS Zawiercie centrala telefon 32 67 221 34 dodatki mieszkaniowe wew. 25

OPS Ogrodzieniec telefon 32 67 33 526


Dodatkowych informacji udzieli w tym zakresie osobiście lub telefonicznie udzieli Dział Rozliczeń Czynszu. Nr tel. 32 6721913 wew. 231

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Rataja 31A, 42-400 Zawiercie ogłasza przetarg na wykonanie wymiany wodomierzy mieszkaniowych na radiowe i montażu wodomierzy mieszkaniowych radiowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawierciu, w ilości ok. 4250 szt. wraz z świadczeniem usługi odczytu.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Sekretariacie Spółdzielni, ul. Rataja 31A, w godz. 900 - 1400, po przedstawieniu dowodu wpłaty w wysokości 98,40zł. (80,00zł. + VAT 23%) na rachunek bankowy nr 26 1050 1591 1000 0008 0072 5137 z dopiskiem „specyfikacja wymiana wodomierzy”.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z opisem podanym w specyfikacji, w Sekretariacie Spółdzielni ul. Rataja 31A, w Zawierciu do dnia 28.03.2017r. do godz. 1500.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Rataja 31A, 42-400 Zawiercie oferuje do wynajęcia lokale użytkowe.

Lokale znajdują się w Zawierciu, w niżej wymienionych budynkach:

1. ul. Huldczyńskiego 14 - przyziemie, pow. użytk. 20,30 m2 - ADM II
2. ul. Huldczyńskiego 14 - przyziemie, pow. użytk. 23,50 m2 - ADM II
3. ul. Huldczyńskiego 14 - przyziemie, pow. użytk. 26,70 m2 - ADM II
4. ul. Huldczyńskiego 14 - przyziemie, pow. użytk. 31,30 m2 - ADM II
5. ul. Huldczyńskiego 14 - przyziemie, pow. użytk. 14,90 m2 - ADM II
6. ul. Rataja 31A - parter (pomieszczenie nr 3), pow. użytk. 19,64 m2 - ADM I
7. ul. Rataja 31A - parter (pomieszczenie nr 4), pow. użytk. 20,00 m2 - ADM I
8. ul. Rataja 31A - parter (pomieszczenie 22), pow. użytk. 15,25 m2 - ADM I
9. ul. Paderewskiego 63 - parter, pow. użytk. 171,16 m2 + piwnica 13,67 m2 - ADM I
10. ul. Paderewskiego 53A - parter (w prześwicie budynku), pow. użytk. 22,00 m2 - ADM I
11. ul. Paderewskiego 51 - parter, pow. użytk. 143,32 m2.
12. ul. Huldczyńskiego - budynek techniczny - parter - pow. użytk. 13,78 m2 - ADM II
Pomieszczenia nr 3 i 4 przy ul. Rataja 31A można wynająć łącznie lub oddzielnie.

Spółdzielnia posiada także do wynajęcia pomieszczenia piwniczne w budynkach przy ul.:
Senatorskiej 21, Piłsudskiego 50, Piłsudskiego 54, Południowa 6, Paderewskiego 30, Sienkiewicza 36.

Dodatkowe informacje można uzyskać w poniedziałki, w godz. 800- 1600 i od wtorku do piątku w godz. 700 – 1500 osobiście lub pod numerem telefonu 32 67 219 13, 32 234 41 wewn. 262 (Dział Lokalowo – Rozliczeniowy, pokój nr 2, parter) oraz w administracjach osiedlowych Spółdzielni:
ADM I - ul. Paderewskiego 51, tel. 32 67 156 34,
ADM II – ul. Piłsudskiego 50, tel. 32 67 135 59.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK” W ZAWIERCIU OFERUJE WYNAJEM GARAŻY

Garaże blaszane usytuowane przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu. Powierzchnia każdego garażu to 17,30 m2 Czynsz najmu wynosi 75 zł netto/miesięcznie (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy). Warunkiem wynajęcia garażu jest zawarcie umowy najmu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Hutnik” w Zawierciu.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 032 6721913 wew. 262 (dział lokalowo - rozliczeniowy, parter) Godziny urzędowania Spółdzielni:
Poniedziałek od 8:00 do 16:00
Wtorek-piątek od 7:00 do 15:00

Numery telefonów Administracji Osiedlowych:
ADM-I 032 6715634
ADM-II 032 6713559
             032 6708793
ADM-III 032 6732363

ZAWIESZENIE SPŁAT KREDYTU MIESZKANIOWEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 1995r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych . (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz.763) członkowi spółdzielni zajmującego lokal obciążony kredytem lub osobie niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu obciążonego kredytem przysługuje prawo do korzystania z ulg w spłacie kredytu mieszkaniowego. 

Art.8a powołanej ustawy stanowi: 

ust.1. Jeżeli przeciętny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w kwartale poprzednim obniży się i wyniesie mniej niż 110% kwoty najniższej emerytury, na wniosek kredytobiorcy bank zawiesza spłatę kredytu na czas nie dłuższy niż 12 kwartałów w całym okresie spłaty kredytu.

Od marca 2017r 110% kwoty najniższej emerytury wynosi 1.100,00zł. 

ust.2. Na wniosek kredytobiorcy, o którym mowa w ust.1, może być przedłużone, o nie więcej niż 8 kwartałów, częściowe zawieszenie, pod warunkiem, że kredytobiorca wnosi na poczet spłaty kredytu środki w wysokości 50% należnej kwoty spłaty.


Łącznie zawieszenia spłaty kredytu obejmują okres 20 kwartałów w całym okresie spłaty. 


Za dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy uważa się wszelkie przychody członków gospodarstwa domowego po odliczeniu kosztów ich uzyskania, a także po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Do dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie wlicza się jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka i dodatku z tytułu urodzenia dziecka, wartości udzielonej pomocy zakresie dożywiania, oraz pomocy materialnej udzielanej uczniom, na podstawie przepisów o systemie oświaty ( art.8 ust.2 powołanej ustawy). 


Osoby ubiegające się o zawieszenie spłaty kredytu składają w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu przy ul.Rataja 31a w pok.nr 2 wnioski (wzór wniosku w Spółdzielni) oraz zaświadczenia o dochodach gospodarstwa domowego z poprzedniego kwartału w terminie do 25 dnia miesiąca rozpoczynającego następny kwartał. Zawieszenia spłaty kredytu dokonywane są przez bank w okresach kwartalnych.


Informacja o wpłacie czynszu

Informujemy, iż opłat za mieszkanie należy dokonywać do dnia 25-go każdego miesiąca. Wszelkie potracenia należy uzgadniać z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik". 

Opóźnienia w opłatach będą powodowały naliczanie odsetek za opóźnienie. Opłat można dokonywać w kasie w godzinach pracy spółdzielni lub na konto spółdzielni. 

Kasa spółdzielni czynna 

poniedziałek od 8:15 do 15:40 

wtorek- piątek od 7:15 do 14:15


Wykaz banków i kont do dokonywania wpłat czynszu: 


BankNr konta
Bez opłatPKO BP S.A.62 1020 2498 0000 8402 0018 2733
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie
o/Zawiercie
46 8279 0000 0500 0223 2001 0001
Banku Spółdzielczym Szczekociny o/Zawiercie
o/Zawiercie
08 8277 0002 0020 0000 8208 0002
Z opłatamiBank Śląski26 1050 1591 1000 0008 0072 5137
Bank Spółdzielczy ul. Zegadłowicza21 8442 0000 2001 0018 0249 0001

ADRES
ul. Rataja 31A
42-400 Zawiercie
smhutnik@poczta.internetdsl.pl

WAŻNE TELEFONY
32 67-219-13
32 67-234-41

ZARZĄD

  • Prezes Zarządu SM
mgr Edyta Kufel
Zastępca Prezesa Zarządu SM
mgr inż. Piotr Janus