web page creator software

REGULAMINY

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu zawierający zmiany zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu odbywanym w częciach w dniach 16,17,18.05.2016r.

Czytaj całość...

REGULAMIN

Ustalania wysokości opłat od czynności prawnych i faktycznych oraz w związku z wydawaniem dokumentów dla potrzeb członków i innych osób w Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" w Zawierciu

Czytaj całość...

REGULAMIN

określający obowiązki napraw i konserwacji częci wspólnych nieruchomości, wewnątrz lokali oraz rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia lokali.

§1
1. Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw w budynku obejmuje naprawy i wymiany wewnętrznych instalcji wodociągowej, gazowej i ciepłej wody (bez urządzeń odbiorczych), a także naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej oraz anteny zbiorczej i utrzymanie w sprawności przewodów spalinowych, dymowych, wentylacyjnych. 
2. Walne Zgromadzenie może rozszerzyć obowiązki Spółdzielni, odnośnie napraw i wymian wewnątrz budynków poza zakres określony w ust. 1, uchwalając na ten cel dodatkowe odpisy na fundusz remontowy.

Czytaj całość...

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

§1
Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”, reguluje:
1. Prawa i obowiązki użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobach w zakresie ochrony i utrzymania bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków, ich otoczenia, infrastruktury;
2. Warunki zgodnego współżycia mieszkańców;
3. Zasady utrzymania spokoju, porządku i czystości;
4. Uprawnienia Spółdzielni jako zarządcy nieruchomości w zakresie egzekwowania zapisów regulaminu.
Czytaj całość...

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY I ZUŻYCIA CIEPŁA W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "HUTNIK"

Regulamin określa zasady rozliczeń kosztów zakupu energii cieplnej oraz kosztów wytwarzania ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania z użytkownikami lokali wyposażonymi w instalację centralnego ogrzewania, znajdującego się w budynkach stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej "HUTNIK".

Czytaj całość...

ADRES
ul. Rataja 31A
42-400 Zawiercie
biuro@sm-hutnik.pl

WAŻNE TELEFONY
32 67-219-13
32 67-234-41

ZARZĄD

  • Prezes Zarządu SM
mgr Edyta Kufel
Zastępca Prezesa Zarządu SM